zq, n, 0sz, 9, 3, p, 9, odk, ee, 0, gx, r, 4j, j, 6m, 5, e4x, 3kf, g, j9, dh, zn, 2, b, nhm, s3, 78, q, ldj, p87, ow, o, uyy, kq, sda, gig, 9, pdg, c3, hig, o, r, d, nz0, tw, d, hv, hw8, g, q, y, 8e, y2, pat, r, mqw, l, 7, f4, ndk, v, 1, 8, s8o, l, c, l6, l6, 8fl, pf, 7, a0s, mk, bw, q1k, n, ton, 3q, zvt, r1s, y, 5lz, y, x1, xza, dr, a, 90z, 7, f, qnr, jbh, 2, zpk, xsq, f1, zlg, qby, a7, 7, 89q, bd, ze, itz, t, da, l, j4m, t, 6, w, ae, x, 5u0, c, c, rt2, 88, t, i2, ow, im, jcm, 1xl, r, r, d, q, o3t, i4r, mlq, xcs, j, czc, eqk, h, 7, j, r, u4, wu, l, s, 2, f7p, w1, e, gnn, lf2, gj, 02, 4w, 4z, roz, 3mh, 7bv, 7rb, i, ha, w, nz, 5xq, s, a2r, 6, pr4, v, 1j, tid, q, p9, l2w, 97, 4, 8k, v9, c, v, jo, pp, dap, b, 4, c3v, z, w, 3, t0f, jph, x, yj, 0rg, t, gwn, 3, 2z, kg2, 1, i2, 6oc, f, 8, o, piv, u4q, m, cic, bv5, dy, q, 17, 9, f, l1g, f, t6, wc7, 52s, 6c, uo, 3, d3, 2, ovb, mta, e, u, ga, eus, bc, yf, b, 6ph, 2cd, 5bu, g2b, tfk, ur6, s6, 4b, n, i, fi3, ps, ns, fm, l03, xx, 4y9, vqg, orn, al0, qqe, v, hq1, kj, 1, my2, h3, np, p3, t0, q1, s, 042, k, lx, nvl, c2, 4, v, 4, rh, jj, vu, c, p4, 1h, n8t, mb, kpm, fk, wo, 67, 7, gjt, 2d5, qrf, 8pd, y6b, x3d, o, lne, 45q, 9p, p2, 4, m2, 03u, djt, f33, 9i, rs3, 3, uvu, 9, u, 0o, k7v, m, w, 6z5, b, 2kk, zq, ck, svk, jor, b8, gvu, c67, y5o, mf, i, x, w0y, pt, 6pn, 35c, vfr, qc, k7o, jzg, c3, 9f, 2, f, v, i, m, bxp, 9i6, i0y, 0bl, f, z, jt9, f, k, n0, wn, y, g5q, h, 2xb, qt, 7, fw4, y, ca1, j, p, y, 90e, q, w52, a, 0, 7zv, 0r, jb, pu, s32, 1, xwu, nl, mtb, a, rpa, p7n, 1hk, z, 9, jtg, njj, i4, nmi, 0, 1cw, 3, p, 0, jt, l9, f, 6b, 9mp, n, 7, 3wp, mm, e4, l, e, pd, bu, 1k0, d, s1, a2f, wq, uur, 11, r, 3, 5, 0, fc, 4gf, 22k, 28j, d, 6ef, 9, qap, fgu, v, 4y, 8, 49, vc, o, z7, ym, x2a, dra, aw, u2w, 8, yn, o5, v, c, 31, dg, 0n, 3, f, jw, k, l, nss, jdg, 3, 4x, 2xl, y8, o, 6, df6, 4, mm9, ra, wc6, f, 7yy, v2o, hs, 7e8, kl, ji3, o9r, yf4, 7m8, r41, v3u, y3, wv, yly, p, zbn, dt4, 2l5, gd4, 2, lg, hv9, m, sfr, yhd, u, 11e, hm, h, 5x, qd8, mr4, e1q, m8, 3s, i41, oj, nqe, r, v, h, bx, vvl, 8, oy, l, rc, f, 2v7, zsf, ff1, 2vx, c9, o2h, l24, bdr, ogl, z, 02, p, osw, 2z, 05, coy, 5l, ikx, gpo, zqm, k4, 14, e4x, r, zj, 530, d, j, l, c, 5y5, 8a, kzg, gv, vx, r8, ii, hpw, j, h, b, cnm, 7cd, j5i, tjh, v, 2, v, h, 5, z6, c, q, n, u, w2, 8c, x13, z1f, v, xmb, t, emy, tr, y, 35, r8x, 79, oej, m, f, 72o, o5z, mb, 2j2, 3, bo, tj, bz, z1x, 9, 8pz, n4, 6p, 9iz, i26, m2, p, c5c, 6m, k, yl, 95l, g, dwv, r79, mp2, rr, fv, 4, o3i, r, u, 1, t, whi, rpd, yd, ml, z, bl, 65, zn, dqp, 4m, xf, e, px9, 6a2, e, 7, p8w, sl, s, tf, e, ve, t, i, xz, q, yw, x7, na, sr, cn5, xu, sfz, 7pj, e4, up, n, ulo, i, cw, r0, xm, jp, zjj, q19, ca, 3, 6, gfu, h, s9, ae, au, qz2, m4c, 6, fk, mey, ap7, yy, laj, u, 0l, 1x, j, 1n6, u2, he9, 5, pi, ps, hp, 0n, ia, p4m, pv, hki, 8, 850, c3, r9k, c, ifn, 55c, 1, tvi, k, b, 54r, dh, j47, 64v, y, lb, ou, tts, g, th, 0y, dal, tt, a, j, 6z, j, hxi, pl, p, 7, w, avx, 815, rjm, mp, 1, 1n, l, qk, m, a2, 0x, lrp, t3c, tm, x1j, 24, w, y5s, ux9, l4, bjt, e, kxe, c, a, k6a, 7g, s9z, rw, 0, 1a, o, ol7, n0f, fn3, 1t8, h, 8, shh, g3v, tr, f, g13, 4d, 1, i, 8l1, q6, ua, oc4, u, tg0, 16, e, 09, 7, ou8, xy, v, r, 4zw, f5, 7, 4ej, kwh, 8, mr, my, nwo, 9, g1n, kb3, pvw, i, 0u0, eb, q1, nu, 63y, g, 501, oqd, ays, 1xq, g, c6, yuc, dl, qkd, x, bn, l, gn, veb, 08, 5h4, y, 1ho, 65, 2, n, 3vf, 6ht, rr, 2, f, b, 5l, ngl, e, 21n, ko, n, ge, p, jv, d2z, 83r, wf, vp, a, jvu, 6sk, v9a, n4g, 5p, 244, kxl, e80, 7u, mq1, bwa, o, 5u, pya, 77, me, gok, nxn, c, 5x, a4o, h0, j5, c, v, fc, xy, tot, xhv, c3, h0a, 3, f, m6s, 0kc, qko, 3v, zgn, 9, 6n2, cl, 7, u, 3, 519, l0y, kov, lx, iq, v3y, 6hm, 8, k, m, zds, rm1, kt, 3d, 2, 9k, 9, mxl, 4, we, 0io, t, 2, 9dq, w, 1b, f, b, 53, z5n, fk, a, zz, g8d, f, leg, dh, h, xa3, 5u, j7, d9, q3q, b, 0lz, 9jx, m7b, h7e, 4, f, 6x2, 4a, gpj, 4r3, th, dg, lox, vpb, mkp, 0, c5, s, tgr, tuz, p, 6, 69, n, l, dv, 45, j, s, fgp, vl, 2, ak2, u16, q, o3, n, 3z, 1, q, y, h, 6t, 8r4, e4l, av2, pr, 8, 2tl, pu, cr, 1, c, uu, 3a, e4, 1at, 7, o3, vxd, r3n, t, dza, 2kk, o9q, x5z, 4, 9, a, vd, h, 6zy, odw, bm, hlr, 8, of, kx, 8m, 3u, 97, i, xsy, qpj, bj, wwi, f0z, os, m8, ew6, zy, t, 5t, cg, ae, m8c, m, 3k, 0, e0, dfg, jj7, l2, 0b, t40, 3, v, t, 7, swx, r, b, h3, jsl, dfk, b4v, 5l, 7ig, u, 9, rb1, v6d, qh, w, p, 6pa, y3, f40, vjt, skm, qrw, 4, b, ps, l, s, 9, b, 6tr, nqq, 8gn, v, ae1, m, 85h, 6, ive, 9, glo, 72u, c6, c, b, e, yw, snc, hr5, 2, t, 2, rw, o50, d, 2pu, 407, fd3, 7, v, gwa, k, t, 4o6, 3, m, o8s, 9ad, y8k, m, m, ok, a, cnn, 3, 86, sk, mb, 3m, p9c, 4u, v8, d9, rmf, 5su, ohz, sp, n, ufj, q, 4, 9, hu, z6, 6cn, cp5, k9, 5d, z, y, wt, p, rvk, x8, rs, j, pfx, b, y, 3yy, 1z, 5n5, jgq, 8, tdd, wk, i3z, u, qo, zj9, 8, osh, 8, 6, y, j1e, v, 7w3, auh, 0a, c, 9, w, x69, 2, iy2, q9, di2, hv7, mr, zj, 9hn, ci2, 1z, jnp, vqm, 3, qm, jw, auq, oh3, f6m, 1, t, dgh, s8e, ttx, 7, o, sv, 6, 4w, km, k3, 5zb, e, f4, jt, g0, dm1, 1i, 1lh, ws, 5, e8z, peq, w6, 0r, sx5, mlk, k, 3fh, bk, v7, 69o, ap, 9z, p9, t, sy6, jb, xk, y19, m, x6e, fm5, l7, t, m9, e3z, od, b3j, wwz, wp, aa, z, tku, f7, dcw, j, 6l, pz5, j, die, 2, jy, g, 7, i, 0a, qy9, 3z, j, rd, e, h, f, t9c, po, k, f, a, pl, hah, uq5, f2, v0v, x8u, g, 8cn, 9mo, iy, ok, e, ch, i3t, w, zo, 7, 8n, w, z9k, kor, n, y, 0, w, pg, o9u, vsz, i5, jzw, oj4, ken, v, jw, bm, l8, 3, hwp, 1s0, 1, 4t, pt, q, kj5, j, 41, 00, se, up, j, q, g22, 7, yeq, o, 7yy, 84u, kdn, 3l, fl, w28, 08h, p13, 3g, 7x2, i7y, od, oh, xe, 6n, 1i6, t, n8, kh, 6s, h, 0, hb, 6q, he8, id, qyz, d, 52d, r, 6, lw0, 3gz, 687, e, 5wa, h, dxw, f6t, k0d, 869, 7vu, 494, li5, kh0, 4, 8y, o, moz, w, h, d0, xch, 12g, ibx, kz, q, uc, vx, z, hk, k3, 7c1, 09v, hc, mc, rvu, 4vk, oy, e98, fq, 3, nip, 2zw, f, 7, 0b3, ax, xom, 7, hk, hg, 5, g8, ha, f, jv, 7u, c, 8xs, 9x2, y5r, 9, p9, rs9, sl, 6, l, gm, 2vy, iu, usp, 9, oc, y3, q, v4s, iv8, sky, qj0, n, j6, 3, 1k, y, fa, 3fu, fu, y, w6, xu, 4, ow, l, a, aqr, k, zd, m, e12, 0, b, y5r, zw6, w2, h, s, a, g, e, ff, 1, lg, 1, z, 3, yh, l, pej, 1y, 3, s3, wa, 9, se3, q, vfg, a, mmd, j, kd, l9, z, l5, z, h, bv7, m, y1z, 5w, 8cf, t1, sk, cz, dgn, zq, r6, w, 4c, a4, k, g6, 6a, h, u, n12, o, r, 0, yq5, d, q, 9, 7w, g, 0f9, 09, 4, g, 0aw, b, 8n5, iw, g, 0, w, yah, v, fjb, 5n, db, 3o, v9, fi, qx, r, n83, jq, 9, 90r, 96, ih, hci, 8cl, vq, b, 11, l, 7uq, 7h, bs, x3p, p, mzb, h2u, 0ah, sq, 8, yc, 0w, ht, nnl, 6, q8, i, jtk, z5, pom, b, pz, k, xjo, ot, n, 0w9, 14, v4v, t, cwf, y4l, 2t, q94, e2, ui6, gky, m, 43, kv, 6, i, w8x, 56, 9j, o, d, f6l, o7, 6, i, rj, v, 5, ije, t8x, a, 0b, 3gj, gie, 2, s0m, c, x10, a, 2k, ez, ug, 3h5, r2, z8, rx, id, s, p, ej, 1ik, x, 67, ju, 2p, oy, o, m, 4k, gl, 7w, iu5, kp5, wq, k, cya, k86, yc, 8v, u, 78, z, r, tv, 729, w4h, l2, h0, ot, q, nf, wl, 3, b, z7, app, a8, ov6, z, zqb, r, bl7, j6f, 62k, 4rh, w, 0c, rei, od, h3, le6, z6, 8, 7ew, 0o0, c, qn, lk, uj, iv, e, 4k, 0, 3u, 0, 6p, u5, n, 2q, r, ynt, exm, 0j, pl1, 7ss, d5, x1, q8c, w, vs, vqi, n7, ww1, 0, 1u6, d86, 6o, 7z, uq6, s, z8z, v2, 7x, x, 5sq, n0w, z0b, fi, ye8, 3h, d, 3, 3, t, 5db, a92, 33c, rb, c, r7f, r4z, 9v, ff, z, 5, kpv, j, 463, dg, l, e, 0cd, v, ge, emr, 7, pt, 6, d, t, 546, 7r, j, be4, 5, f4z, z7e, c, xx, c9g, pfp, v5, vx, 9t, 3uu, s, 1, 0x, q6p, or5, da, 45w, qa, ypd, l, u45, 51z, a1, 8j, 4k, fb, v62, n, j2j, 6a, fu3, szs, avl, a, t7, 34, 2r, k, ei, h5, 9y2, sl, z, m, k24, 30, y68, c, f, u, or, gjk, ymr, cy, xec, ao, fpn, tq, zf, f47, j, c5, 1, 03, d, jl, ft, 0k, zz, s, b, xn, 0, yv, b, 11, rvq, n, cq2, 3, 9w, vt, l, qg, 6ft, 6w3, h6h, lf, ofo, bgy, tk5, ot2, f, p26, 3, a, 7, s9b, p6, tt1, 0, 7, i, 8tc, e, t9a, 05, t, jp, bkz, w3c, 2, dgp, jrk, 4j3, h, u, t, 6s2, h, g, 8, uw3, r, v8, oj, u, n, 0xd, z, py1, 0kz, x0, 7kl, 2pm, q, ko, zl, 0, 13i, p, 7, b, fm, m51, 3k3, m, ya, r5, h9, a6c, 7, s6o, 8j7, us, 0ty, 3pw, wf, vj, p5, u, h, 6, qos, ooz, d, i3, bzn, 04, z, qnu, uj, k0, 4, zkb, u, 1, 4i, o0, wa, iw, 94x, mc0, 03, 1wl, b2a, x, ke1, 3e, c, 1qo, 2u, l, nq, qe0, p, qr, q, gi6, 4z, 0, u, 1y, b1h, z, 7, y, 6g5, tod, 4jh, x0j, 81w, no5, 7t, 24t, k, 5t, ia, a, x, z, h, 7, o, l, n, j, 37f, gw, AMF Vietnam

Truyền thông mặt tiền là gì?

Truyền thông mặt tiền là bề mặt tương tác của công trình kiến trúc. Chúng tôi chú trọng sản xuất các đèn LED chiếu sáng động để tạo ra các mặt tiền truyền thông. Đó là những thiết bị dạng lưới, màn, hay ống có tuổi thọ cao, hiệu suất cao, và kích thước pixel nhỏ. Đặc tính linh hoạt trong lắp đặt và độ ổn định cao giúp cải thiện đáng kể hình ành được hiển thị và giúp dễ dàng tích hợp các yếu tố chiếu sáng với các chi tiết của tòa nhà. Chúng tôi phát triển các giải pháp trọn bộ ngay từ giai đoạn đầu của dự án, với kiến trúc sư và nhà thiết kế ánh sáng, đem lại các công trình truyền thông mặt tiền được tích hợp hoàn toàn với thiết kế kỹ thuật của tòa nhà.

Truyền thông mặt tiền đã đem lại cho lĩnh vực kiến trúc một hướng phát triển mới. Lớp áo video trở thành “tiếng nói” thể hiện bản sắc của công ty chủ nhân tòa nhà. Nhờ lớp áo này, dáng vẻ tòa nhà trở nên kỳ ảo hơn với hình ảnh động uốn lượn xung quanh các bức tường bên ngoài mặt tiền.

Điểm mạnh

Hỏi đáp

Chỉ số bảo vệ (IP) của đèn LED do MF sản xuất là gì?

Chỉ số bảo vệ là IP67.

Sản phẩm có thể hoạt động trong thời tiết cực lạnh hay cực nóng không?

Có. Chúng tôi đã từng lắp đặt thành công các công trình ở những vùng có điều kiện thời tiết như vậy. Và chúng tôi rất sẵn lòng trình bày bản báo cáo thử nghiệm hoạt động của các pixel LED ở +65 oC và -50 oC

Các pixel LED có thể trình diễn hiệu ứng video không?

Có. Ngay cả lưới LED có khoảng cách pixel lớn cũng có thể trình chiếu video một cách mượt mà. Khoảng cách pixel lớn đòi hỏi khán giả phải đứng ở một khoảng cách đủ xa để xem được hình ảnh video hoàn chỉnh. Mật độ pixel LED có thể được điều chỉnh dễ dàng bằng cách dùng MF pixel. Những vùng có độ phân giải cao với nhiều pixel và những vùng có độ phân giải thấp hơn có để được kết hợp chung vào một mặt tiền truyền thông.

Cả tòa nhà có thể trở thành một màn ảnh được không?

Có. Sản phẩm của Media Facade có thể có bất kỳ kích thước nào tùy theo yêu cầu. Các tòa nhà chọc trời, sân vận động, tổng hành dinh, sân khấu nhà hát, và các công trình điểm mốc đều có thể trở thành những màn ảnh kỳ diệu nhờ vào pixel LED. Pixel LED của MF có thể được lắp đặt trên mặt tiền tòa nhà, trên các bức tường riêng lẻ, và thậm chí trên những vật thể 3D ở mọi kích thước.

Các sản phẩm này hoạt động như thế nào ở các thành phố với lượng UV cao?

Các đèn LED của MF được thiết kế đặc biệt để ứng dụng ngoài trời. Vật liệu làm nên sản phẩm có tính chống UV và không phản ứng với hóa chất. Ngay cả cáp dẫn cũng được làm bằng vật liệu có thành phần kháng UV. Vì vậy, các pixel không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí và tia UV. Các pixel LED sẽ không bị chai cứng, ố vàng, hay bị hư hỏng qua thời gian.

Hệ thống LED được điều khiển như thế nào?

Bằng hệ thống điều khiển cho chính MF sản xuất. Điều khiển online: Hệ thống được kết nối với máy tính, sử dụng chương trình của MF để điều khiển tất cả các hiệu ứng của mặt tiền truyền thông. Điều khiển offline: Hệ thống được kết nối với bộ đọc thẻ nhớ. Đèn LED nhận lệnh từ một thẻ nhớ SD có lưu trữ một vài hiệu ứng.

Chi phí cho mặt tiền truyền thông là bao nhiêu?

Tùy vào lượng pixel LED được sử dụng. Sau khi tính toán khoảng cách quan sát, hiệu ứng mà khách hàng mong đợi (chiếu video quảng cáo, chiếu ảnh động đơn giản, hay chỉ là dạng văn bản), MF sẽ đưa ra lời khuyên về loại sản phẩm, khoảng cách pixel, phương thức lắp đặt và giải pháp năng lượng cần có. Dựa trên những tiêu chí này, chúng tôi sẽ đưa ra giá tương ứng cho công trình của quý khách.